45181|Schwarzkopf OSiS+ Sparkler Finish Shine Spray 300ml